Przystosowanie Centrum Nurkowego Expedition Dive Team do nowych uwarunkowań wynikających z Covid-19.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01.Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 163 060,00 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych 163 060,00 PLN). Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 138 600,85 PLN.

Celem projektu jest przystosowanie Centrum Nurkowego Expedition Dive Team do nowych uwarunkowań wynikających z Covid-19 i odbudowanie popytu na usługi Centrum, który się załamał w wyniku pandemii Covid-19.

Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści:

  • stworzenie wyróżniającej się na tle konkurencji oferty lepiej dopasowanej do potrzeb klientów,
  • poszerzenie oferty o nowe usługi dla dotychczasowych odbiorców (nurkowie rekreacyjni) oraz o usługi dla nowych odbiorców (nurkowie profesjonalni), przełoży się na zwiększenie liczby klientów,
  • zwiększenie bezpieczeństwa klientów i pracowników w aspekcie sanitarno - zdrowotnym (wykorzystania urządzenia do ozonowania bazy noclegowej i sprzętu, zapewnienie zestawu ratowniczego w czasie kursów, wprowadzenie nowego kursu - nauka zachowania w wypadkach nurkowych).

Zaplanowany do realizacji projekt, na który składa się szereg powiązanych i wzmacniających się działań, ma w założeniu stać się ważnym impulsem rozwojowym dla Centrum Nurkowego. W efekcie możliwe będzie przezwyciężenie w krótkim horyzoncie czasowym barier związanych z pandemią Covid-19, które zagrażają istnieniu Centrum Nurkowego. W dłuższym horyzoncie czasowym projekt doprowadzi do dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności. Dodatkowym efektem realizacji projektu będą korzyści środowiskowe. Nowy stacjonarny agregat do ładowania umożliwi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emitowanego hałasu.

 

Przystosowanie Centrum Nurkowego Expedition Dive Team do nowych uwarunkowań wynikających z Covid-19.